LPS Urbariát Zádubnie

ZHROMAŽDENIE VLASTNÍKOV SPOLOČNEJ NEHNUTEĽNOSTI 18.9.2021

06.09. 2021
 
 Lesné pozemkové spoločenstvo Urbariát - Zádubnie             IČO: 31 940 129

POZVÁNKA

Výbor LPS   Urbariát   Žilina – Zádubnie ( IČO: 31940129 ) pozýva všetkých členov LPS, ktorým v  zmysle  Zákona  č. 503/2003 Z. z. Okresný úrad  pozemkový a  lesný  odbor v Žiline vydal rozhodnutie o navrátení pozemkov a tieto boli zapísané v Katastri nehnuteľností do 13.8.2021

na

ZHROMAŽDENIE  VLASTNÍKOV  SPOLOČNEJ  NEHNUTEĽNOSTI

 Lesného pozemkového spoločenstva Urbariát Žilina - Zádubnie

ktoré zvoláva nasledovne:

Miesto:        Budova bývalého KD v Zádubní                                              

Termín:       18.09.2021

Čas:            14:00 hod.

Prezentácia: 13:00 – 14:00 hod.

Program:

  1. zahájenie zasadnutia zhromaždenia,

  2. schválenie programu zasadnutia,

  3. voľba komisií( mandátová, návrhová, volebná) a voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice,

  4. výročná správa výboru LPS za rok 2020 a správa o činnosti za 1. polrok 2021,

  5. správa DR za rok 2020,

  6. diskusia k predneseným správam,

  7. odsúhlasenie účtovnej závierky  za rok 2020,

  8. hlasovanie o návrhoch výboru LPS, ktoré dáva Valnému zhromaždeniu vo výročnej správe

  9. doplňujúce voľby do výboru LPS,

10. prestávka na spočítanie hlasov ,

11. vyhlásenie volebných výsledkov,

12. rôzne,

13. uznesenie,

      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14. občerstvenie (lístok / poukaz v hodnote 2€ -  Toscana),

15. záver.                                                                         

Vaša osobná účasť, alebo účasť osoby ktorú splnomocníte ,(viď. poznámka), na zhromaždení  je veľmi dôležitá za účelom schválenia potrebných  dokumentov, ako aj schválenia účtovnej  závierky, bez ktorého nebude možné vyplatenie podielov na zisku za rok 2020 (navrhovaná suma je 0,05 € za 1m2).

Zároveň Vás ako  podielnika vyzývame, aby ste  zvážili svoju kandidatúru do orgánov spoločenstva vzhľadom na konanie doplňujúcich volieb – 1 člen výboru LPS. Ak máte záujem pracovať vo výbore LPS svoju písomnú kandidatúru zašlite do 6.9.2021na adresu spoločenstva, ( termín je stanovený kvôli spracovaniu volebných listín).

Vzhľadom na súčasnú situáciu pandémie ochorenia COVID–19  a vzhľadom na kapacitu miestnosti určenej na zhromaždenie odporúčame podielnikom a ich príbuzným, aby na zhromaždení využili možnosť zastupovania a aby viacerých podielnikov zastupoval jeden podielnik, prípadne člen rodiny – nepodielnik. Ak splnomocnená osoba nie je podielnikom, budú sa pri prezentácií a hlasovaní akceptovať iba splnomocnenia s úradne overenými podpismi splnomocniteľov spolu s predložením dokladu totožnosti splnomocnenca.

Poznámka:

  • V prípade, že sa na zasadnutí zhromaždenia nemôžete zúčastniť, písomne splnomocnite k výkonu svojich vlastníckych  práv iného (len jedného) spoluvlastníka pozemkov spoločnej nehnuteľnosti podľa listov vlastníctva č. 691,795, 949, 1403,1424 alebo 1464. V prípade splnomocnenia  inej osoby ako spoluvlastníka spoločnej nehnuteľnosti, sa musí splnomocnená osoba preukázať plnou mocou s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa a preukazom totožnosti.

 V Žiline - Zádubní 13.8.2021

                                           

Prihlásiť
Webmaster | LPS Urbariát Zádubnie, © 2010, vytvorené spoločnosťou BROS Computing, s.r.o.