LPS Urbariát Zádubnie

ZHROMAŽDENIE VLASTNÍKOV SPOLOČNEJ NEHNUTEĽNOSTI 19.9.2020

 POZVÁNKA

Výbor LPS   Urbariát   Žilina – Zádubnie ( IČO: 31940129 ) pozýva všetkých členov LPS, ktorým v  zmysle  Zákona  č. 503/2003 Z. z. Okresný úrad  pozemkový a  lesný  odbor v Žiline vydal rozhodnutie o navrátení pozemkov a tieto boli zapísané v Katastri nehnuteľností do 10.8.2020

na

 ZHROMAŽDENIE  VLASTNÍKOV  SPOLOČNEJ  NEHNUTEĽNOSTI

 Lesného pozemkového spoločenstva Urbariát Žilina - Zádubnie

ktoré zvoláva nasledovne:

Miesto:        Budova bývalého KD v Zádubní                                              

Termín:       19.09.2020

Čas:             14:00 hod.

Prezentácia: 13:00 – 14:00 hod.

Program:

 1. zahájenie zasadnutia zhromaždenia,
 2. schválenie programu zasadnutia,
 3. voľba komisií( mandátová, návrhová) a voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice,
 4. výročná správa výboru LPS za rok 2019 a správa o činnosti za 1. polrok 2020,
 5. správa DR za rok 2019,
 6. diskusia k predneseným správam,
 7. odsúhlasenie účtovnej závierky  za rok 2019,
 8. hlasovanie o návrhoch výboru LPS, ktoré dáva Valnému zhromaždeniu vo výročnej správe,
 9. rôzne,
 10. uznesenie,
 11. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 12. občerstvenie (lístok / poukaz v hodnote 2€ -  Toscana),
 13. záver.                                                                        

Vaša osobná účasť, alebo účasť osoby ktorú splnomocníte ,(viď. poznámka), na zhromaždení  je veľmi dôležitá za účelom schválenia potrebných  dokumentov, ako aj schválenia účtovnej  závierky, bez ktorého nebude možné vyplatenie podielov na zisku za rok 2019 (navrhovaná suma je 0,05 € za 1m2).

Vzhľadom na súčasnú situáciu pandémie ochorenia COVID–19  a vzhľadom na kapacitu miestnosti určenej na zhromaždenie odporúčame podielnikom a ich príbuzným, aby na zhromaždení využili možnosť zastupovania a aby viacerých podielnikov zastupoval jeden podielnik, prípadne člen rodiny – nepodielnik. Ak splnomocnená osoba nie je podielnikom, budú sa pri prezentácií a hlasovaní akceptovať iba splnomocnenia s úradne overenými podpismi splnomocniteľov spolu s predložením dokladu totožnosti splnomocnenca.

Poznámka:

 • V prípade, že sa na zasadnutí zhromaždenia nemôžete zúčastniť, písomne splnomocnite k výkonu svojich vlastníckych  práv iného (len jedného) spoluvlastníka pozemkov spoločnej nehnuteľnosti podľa listov vlastníctva č. 691,795, 949, 1403,1424 alebo 1464. V prípade splnomocnenia  inej osoby ako spoluvlastníka spoločnej nehnuteľnosti, sa musí splnomocnená osoba preukázať plnou mocou s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa a preukazom totožnosti.

 

V Žiline - Zádubní 14.8.2020

                                                            

                                                  Výbor LPS

Prihlásiť
Webmaster | LPS Urbariát Zádubnie, © 2010, vytvorené spoločnosťou BROS Computing, s.r.o.