LPS Urbariát Zádubnie

1. Základné údaje o spoločenstve:

Názov: Lesné pozemkové spoločenstvo Urbariát Žilina-Zádubnie

Adresa: Zádubnie, 010 03 Žilina

IČO:      31940129,
IČ DPH: SK2020681102
Zápis v RPS: pod č. 96/003039/OÚ-OPPLH/142-Ch a náslené zmeny.
 
Registrácia: OÚ Žilina, Pozemkový a lesný odbor, vložka č.: R – 0037/511


2. Profil spoločenstva:
Spoločenstvo sa zaoberá pestovateľskou činnosťou drevín na území spoločnej nehnuteľnosti v KÚ Zádubnie. Spolu s týmto vykonáva množstvo súvisiacich činností ako sú: ošetrovanie porastov, ťažba a predaj drevnej hmoty, obchodná činnosť, ale aj činnosti súvisiace s ochranou životného prostredia.

3. Základné hodnoty spoločenstva:
Základnou hodnotou nášho spoločenstva je uchovanie a zveľaďovanie spoločného dedičstva po našich predkoch - vlastníkoch urbariátu. Preto sa k tomuto dedičstvu snažíme, v rámci našich možností, pristupovať múdro a rozvážne, ale zároveň aj s patričnou hrdosťou a ochotou znášať riziká a brebeno zodpovednosti takisto, ako by to boli robili keby ešte žili, aj naši rodičia a starí rodičia.
 
4. Systém náležitej starostlivosti o les (DDS)
Lesné pozemkové spoločenstvo sa pri svojej pestovateľskej činnosti riadi smernicou "Systém náležitej starostlivosti o les v zmysle Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 607/2012 o podrobných pravidlách v súvislosti so systémom náležitej starostlivosti a pravidelnosťou a povahou kontrol monitorovacích organizácií v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 995/2010, ktorým sa ustanovujú povinnosti hospodárskych subjektov uvádzajúcich na trh drevo a výrobky z dreva.
 
Smernica:
Prihlásiť
Webmaster | LPS Urbariát Zádubnie, © 2010, vytvorené spoločnosťou BROS Computing, s.r.o.